ALGEMENE VOORWAARDEN WAX GURU

ARTIKEL 1 – DEFINITIES


In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of
bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten
en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om
informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige
raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te
zien van de overeenkomst op afstand;
7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de Nederlandse Thuiswinkel
Organisatie en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de
ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten,
tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of
meer technieken voor communicatie op afstand;
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het
sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in
dezelfde ruimte zijn samengekomen.

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

WAX GURU
Cornelie van Zantenstraat 72
2551 PL DEN HAAG
THE NETHERLANDS

Hierna te noemen Wax Guru

Telefoonnummer: +31 (0) 6 29 28 75 54
E-mailadres: info@waxgur.site.transip.me
KvK-nummer: 64573605
BTW-identificatienummer: NL001118605B64

Bank gegevens:

ING
IBAN NL03 INGB 0006 2185 39
BIC / SWIFT INGBNL2A

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID


1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op
elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet
mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven
dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de
consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het
vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze
algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden
gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan
worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet
mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven
waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen
en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze
kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige
toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden
steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

ARTIKEL 4 – HET AANBOD

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,
wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede
beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer
gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de
aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het
aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten
en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft
in het bijzonder:
• de prijs inclusief belastingen;
• de eventuele kosten van aflevering;
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen
daarvoor nodig zijn;
• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
• de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de
ondernemer de prijs garandeert;
• de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het
gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een
andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte
communicatiemiddel;
• of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke
wijze deze voor de consument te raadplegen is;
• de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door
hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en
indien gewenst herstellen;
• de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan
worden gesloten;
• de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze
waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
en
• de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST


1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het
moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij
gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de
ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het
aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd,
kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende
technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische
overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument
elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in
acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument
aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van
belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de
ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet
aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de
uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie,
schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier
kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten
terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht
gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het
herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer
deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de
overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur
heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op
de eerste levering.

ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHT

Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst
zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in
op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de
consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de
verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat
nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn
herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en –
indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer
retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Bij levering van diensten:
3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder
opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de
dag van het aangaan van de overeenkomst.
4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de
door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte
redelijke en duidelijke instructies.

ARTIKEL 7 – KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de
kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

ARTIKEL 8 – UITSLUITING HERROEPINGSRECHT


1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien
in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer
dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft
vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de
consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de
ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de
verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een
bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen
voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

ARTIKEL 9 – DE PRIJS


1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de
aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als
gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de
prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer
geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan
schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het
aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn
alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de
dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

ARTIKEL 10 – CONFORMITEIT EN GARANTIE

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien
overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor
ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de
wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst
tegenover de ondernemer kan doen gelden.

ARTIKEL 11 – LEVERING EN UITVOERING


1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst
nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van
aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft
gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is
vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk
binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de
bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk
kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de
bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de
overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de
consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na
ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich
inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal
op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt
geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De
kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot
het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de
ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.

ARTIKEL 12 – BETALING

1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde
bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als
bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst,
vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft
ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer
een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is
bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van
de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft
plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke
beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten
in rekening te brengen.

ARTIKEL 13 – KLACHTENREGELING


1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en
behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig
en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de
gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend
vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere
verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen
geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een
meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden
ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van de
Nederlandse Thuiswinkel Organisatie www.thuiswinkel.org. De klacht wordt dan zowel
naar de betreffende ondernemer als naar de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie
gestuurd.
5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat
vatbaar is voor de geschillenregeling.

ARTIKEL 14 – GESCHILLEN


1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene
voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering
van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde
producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de
consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie
Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien
de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
4. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de
Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de
ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de
consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan
verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil
laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze
van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd
het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld
in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de
Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien
aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is
geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de
commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
8. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting
Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële
Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen
betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de
Geschillencommissie Thuiswinkel bij uitsluiting bevoegd. Voor alle overige geschillen de
andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

ARTIKEL 15 AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN


Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten
nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige
wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op
een duurzame gegevensdrager.

Download hier de algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WAX GURU – CLINICS

1. BOEKINGEN & BETALINGEN VAN CLINICS

• Clinics dienen vooraf geboekt te worden. Betaling kan na afloop.
• Prijzen van clinics zijn inclusief BTW en staan vermeld op de website van Wax Guru
• Wax Guru zal zo veel mogelijk proberen de gereserveerde datum en tijd vrij te houden. Wax Guru blijft evenwel het recht houden om de boeking te verplaatsen. Uiteraard zal Wax Guru daarover tijdig met de deelnemer in contact treden. Wax Guru zal dan een andere datum en tijd aan de deelnemer voorstellen, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van de deelnemer.
• Als minder personen opdagen dan waarvoor gereserveerd is, dan kan hiervoor helaas geen bedrag in mindering gebracht worden op het verschuldigde totaal. De contactpersoon is hiervoor verantwoordelijk
• Hoewel de website en andere publicaties van Wax Guru met de grootste zorg zijn samengesteld, kan Wax Guru geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten op de website of in andere publicaties.

2. RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

• Veiligheid van de clinics heeft bij Wax Guru hoge prioriteit.
• De deelnemer is zich bewust van het feit dat gebruikr van de materialen, en deelname aan activiteiten, zowel voor hem/haar als voor derden, alsmede voor zijn/haar zaken, en/of zaken van derden, risico’s voor schade – letselschade, zaakschade en gevolgschade daaronder begrepen inhoudt.
• De deelnemer neemt deze risico’s uitdrukkelijk voor zijn/haar rekening.
• Ten behoeve van de veiligheid van de deelnemers heeft Wax Guru regels en voorschriften opgesteld. De deelnemer dient zich aan die regels en voorschriften te houden. Veiligheidsinstructies en andere instructies gegeven door instructeurs en medewerkers van Wax Guru, dienen door de deelnemer strikt te worden opgevolgd.
• Indien een deelnemer niet eerder gewaxt of geslepen heeft en/of voor het eerst een les volgt, dient hij/zij dit bij de medewerkers van Wax Guru te melden, zodat hij/zij uitleg krijgt over het gebruik van het materiaal.
• Het is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer dat hij/zij uitleg krijgt, de uitleg bijwoont en hij/zij oplet tijdens de uitleg.
• Wax Guru staat dan ook niet in voor mogelijke calamiteiten en schades, materieel of immaterieel, letselschade daaronder begrepen, indien de deelnemer niet op de hoogte is van hetgeen tijdens de uitleg wordt meegedeeld. De deelnemer is zich ervan bewust dat de uitleg geen garanties geeft dat mogelijke calamiteiten en schades, materieel of immaterieel, letselschade daaronder begrepen,voorkomen worden en de
deelnemer vrijwaart Wax Guru daar dan ook voor.
• Voor de clinic geld een minimumleeftijd van 14 jaar.
• Het is de uitdrukkelijke verant-woordelijkheid van de ouders en/of begeleiders van minderjarigen dat aan Wax Guru de juiste informatie wordt verstrekt ten aanzien van leeftijd. Wax Guru aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt.
• Het is de deelnemer sterk afgeraden om deel te nemen aan de clinic indien de deelnemer last heeft van allergieën en longklachten, de deelnemer  kortademig is, onder invloed van medicijnen, drugs en/of alcohol is. Wax Guru is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgen indien de betreffende deelnemer toch besluit deel te nemen aan de clinic.
• Wax Guru aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, materieel of immaterieel, letselschade daaronder begrepen, opgelopen door fouten,onkundigheid, gebreken aan de gebruikte materialen en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die de deelnemer en/of andere deelnemers lijden. De deelnemer neemt dit risico nadrukkelijk voor zijn/haar rekening en vrijwaart Wax Guru volledig.
• Bij roekeloos gedrag tijdens de clinics, waaronder roekeloos gedrag bij waxen, bij slijpen, bij reparatie en bij het opzettelijk vernielingen aanbrengen e.d. kan de benadeelde partij dan wel Wax Guru de deelnemer aansprakelijk stellen voor de geleden schade.
• De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van Wax Guru gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Wax Guru.
• Bij groepen kan één persoon het inschrijfformulier voor groepen invullen en ondertekenen, dit houdt in dat deze persoon aansprakelijk is voor alle deelnemers uit de groep met betrekking tot alles genoemd in de Algemene Voorwaarden.
• Wax Guru zal elke dienst naar beste kunnen uitvoeren en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een dienst derden in te schakelen.
Wax Guru is evenwel niet aansprakelijk voor het bij Deelnemer of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Wax Guru ingeschakelde hulppersonen (werknemers van Wax Guru daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met Wax Guru verbonden organisatie; bij Deelnemer of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade

3. OVERMACHT

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Wax Guru geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Wax Guru niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
• Overmacht: werkstakingen, overlijden, brand, vervoer, stremming, molest en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst niet meer van de opdrachtnemer kan worden gevergd.
• Wax Guru is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien Wax Guru daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en niet krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Dit geldt tevens bij
bepaalde weersomstandigheden. In dat geval is Wax Guru bevoegd boekingen en reserveringen te annuleren, en een andere datum en tijd aan de deel-nemer(s) voor te stellen.

4. MEDIA- EN AUTEURSRECHT

• Op het terrein van Wax Guru zijn camera’s en andere apparatuur aanwezig, om veiligheids- en om commerciële redenen. Alle media-rechten van gemaakte opname’s, alles in de ruimste zin des woords, blijven bij Wax Guru, en de deelnemer doet daarvan uitdrukkelijk afstand. Ten aanzien van alle door Wax Guru te leveren diensten en producten, behoudt Wax Guru zich alle rechten en bevoegdheden voor die Wax Guru toekomen op grond van de Auteurswet.

5. TOEPASSELIJK RECHT

• Op de rechtsverhouding tussen Wax Guru en de deelnemer is Nederlands recht van toepassing. Indien tussen de deelnemer en Wax Guru een geschil mocht ontstaan is de rechtbank Den Haag bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Wax Guru het recht een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechten.